Jméno:
Heslo:

Aktuality

VOLBY

VOLBY

Vážení rodiče,

 v pátek 24.5.2019 je provoz MŠ omezen do 13:00 z důvodu konání voleb do evropského parlamentu, které probíhají v budově naší školy.

Děkujeme za pochopení.

 

ZÁPIS DO MŠ 2019

ZÁPIS DO MŠ 2019

Elektronické přihlašování zde:
http://zapisdoms.praha5.cz

 


Zápis do naší mateřské školy – SBĚR VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ – bude probíhat v termínu:
ČTVRTEK 2.května 2019   od 8.00 – 12.00 a 13.00 - 16.00
pátek    3.května 2019    od 9.00 - 12.00


 
Místo PRO podání vyplněné žádosti:

ředitelna školy

ŽÁDOST O PŘIJETÍ SI VYGENERUJETE NA VÝŠE UVEDENÉM ODKAZU
V TERMÍNU OD  1. 4. 2019 – 1. 5. 2019.
JE ZDE UVEDEN  I PŘESNÝ POSTUP PŘI ODEVZDÁVÁNÍ VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ, VČETNĚ POTŘEBNÝCH DOKUMENTŮ.
POKUD NEMÁTE MOŽNOST VSTUPU DO APLIKACE NA  ÚMČ PRAHA  JSOU ZŘÍZENA KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ.

ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
1. patro, č. dv. 115 – Olivie Zemanová, tel. 257 000 303
1. patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188
1. patro, č. dv. 117 – Lucie Marešová, tel. 257 000 459

V úředních dnech (pondělí a středa od 8 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin) anebo po telefonické dohodě.

 

 Je zavedena povinnost předškolního vzdělávání pětiletých dětí ( § 34, odst.1 ŠZ v platném znění. Pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2019 předškolní vzdělávání povinné.


Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na:
 
 čtvrtek 9.května 2019 od 10,00 – 11,00
 – ředitelna mateřské školy.

Od 14. května 2019 budete postupně vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k převzetí  ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO NAŠÍ MŠ. 

 

Seznam přijatých dětí  k předškolnímu vzdělávání  do naší MŠ bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a na úřední desce nejpozději do 3.června 2019. Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani-rodice-1souhrnne-informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani-1
 

Vyhlášení konkurzního řízení MŠ Beníškové

Rada MČ Praha 5 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění,

 

vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky)

příspěvkové organizace

 

Mateřská škola „Slunéčko“ Praha 5 – Košíře, Beníškové 988

 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ped. pracovnících“):

 

- odborná kvalifikace a příslušná praxe dle zákona o ped. pracovnících, 

-  plná způsobilost k právním úkonům,

- bezúhonnost,

- zdravotní způsobilost,

-  znalost českého jazyka.

 

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

- znalost školských právních předpisů a školské problematiky,

- znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a dalších pracovně právních předpisů,

- řídící a organizační schopnosti, 

- základní ekonomické znalosti.

 

Obsahové náležitosti přihlášky:

- jméno, příjmení a titul uchazeče,

- pozice, na kterou se uchazeč hlásí,

- datum a podpis uchazeče.

 

K přihlášce uchazeč doloží:

 

- ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně dokladů o dalším vzdělávání

- doklady o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o ped. pracovnících, potvrzené posledním zaměstnavatelem, 

- strukturovaný profesní životopis,

- koncepci rozvoje školy na období 6 let - škola pracuje v programu Začít spolu (max. rozsah 5 stran strojopisu formátu A4) včetně souhlasu se zveřejněním předložené koncepce, 

- výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,

- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění,

- originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele(ky) 

 (ne starší 2 měsíců),

 

Předpokládaný nástup:  1. 7. 2019 

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkurzní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

 

Přihlášku s požadovanými doklady včetně příloh je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 24. května 2019 (včetně) v podatelně Úřadu městské části Praha 5, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5. 

 

Na obálku uveďte:  „Konkurz MŠ Beníškové - NEOTVÍRAT“.

 

Kontakt: tel.: 257000459 – Mgr. Jana Zacharová, vedoucí Odboru školství, e-mail: jana.zacharova@praha5.cz 

 

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze přihlášky s kompletními doklady včetně ověřených kopií dokumentů a vlastnoručním podpisem.

 

Výklad k obsahu textu Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky) příspěvkové organizace:

 

Přihláškou se, pro účely konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky) příspěvkové organizace, rozumí samostatný doklad. Kompletnost přihlášky a požadovaných příloh do konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky) příspěvkové organizace je podmínkou pro uzavření pracovního poměru a jmenování do funkce vedoucího pedagogického pracovníka. Uchazečem poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto konkurzního řízení a v souladu s platnými právními předpisy. 

 

Správcem osobních údajů je městská část Praha 5 – Úřad městské části Praha 5 se sídlem nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze tajemníkovi Úřadu, zaměstnancům personálního oddělení Úřadu a členům konkurzní komise. Po skončení konkurzního řízení bude neúspěšnému uchazeči/uchazečce přihláška a přílohy zaslané do konkurzního řízení vrácena. 

 

Sdělení o výsledku konkurzního řízení spolu se závěrečnou zprávou konkurzní komise budou v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů uchovávány u správce osobních údajů po dobu 5 let a po uplynutí této lhůty dojde ke skartaci dokumentů, nevznikne-li v mezidobí jiný právní důvod ke zpracování daných osobních údajů. V souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) máte práva, kterými jsou:

 

- právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem; 

- právo k informacím o zpracovávání osobních údajů; 

- právo požadovat kopie zpracovávaných osobních údajů;

- právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů; 

- právo na výmaz osobních údajů, pokud již pominul účel pro jejich zpracování, pokud vznesete námitky proti zpracování, nebo pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně; 

- právo na omezení zpracování těchto údajů; 

- právo vznést námitku u správce osobních údajů ohledně zpracovávání svých osobních údajů.

Správce osobních údajů má v souladu s Nařízením pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: poverenec@praha5.cz . Nezávislým dozorovým orgánem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, na který máte právo se obrátit se svým podnětem či stížností.

Sázení bylinek

Sázení bylinek

Vážení rodiče, jako každý rok se chystáme opět zvelebit naší bylinkovou zahrádku. Budeme rádi za sazeničky bylinek nebo hlínu vhodnou pro sadbu bylin. Předem děkujeme za spolupráci
RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 90,


Praha 5, Hlubočepy, Hlubočepská 90/40

www.mshlubocepy.cz

www.facebook.com/mshlubocepy

email: skolka.hlubocepy@seznam.cz

TELEFON

MŠ 251 815 315, 731 863 163

ŠJ 251 815 31


NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nové fotografie

Aktuální jídelníček

Co máme tento týden dobrého najdete zde

Created by © 2016 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign