Jméno:
Heslo:

Aktuality

Seznam přijatých dětí 2019/2020

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 (zveřejněno pod čísly přihlášek)


8356703657
7112202752
4682959361
6606800641
8309757184
3759674368
5210270976
2771333888
2904297472
4893332224
2560297984
4100403527
9142025472
4559071744
2417344107
3337064448
2809336832
8247775744
9766269056
6572844544
9314956288ZÁPIS DO MŠ 2019

ZÁPIS DO MŠ 2019

Elektronické přihlašování zde:
http://zapisdoms.praha5.cz

 


Zápis do naší mateřské školy – SBĚR VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ – bude probíhat v termínu:
ČTVRTEK 2.května 2019   od 8.00 – 12.00 a 13.00 - 16.00
pátek    3.května 2019    od 9.00 - 12.00


 
Místo PRO podání vyplněné žádosti:

ředitelna školy

ŽÁDOST O PŘIJETÍ SI VYGENERUJETE NA VÝŠE UVEDENÉM ODKAZU
V TERMÍNU OD  1. 4. 2019 – 1. 5. 2019.
JE ZDE UVEDEN  I PŘESNÝ POSTUP PŘI ODEVZDÁVÁNÍ VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ, VČETNĚ POTŘEBNÝCH DOKUMENTŮ.
POKUD NEMÁTE MOŽNOST VSTUPU DO APLIKACE NA  ÚMČ PRAHA  JSOU ZŘÍZENA KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ.

ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
1. patro, č. dv. 115 – Olivie Zemanová, tel. 257 000 303
1. patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188
1. patro, č. dv. 117 – Lucie Marešová, tel. 257 000 459

V úředních dnech (pondělí a středa od 8 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin) anebo po telefonické dohodě.

 

 Je zavedena povinnost předškolního vzdělávání pětiletých dětí ( § 34, odst.1 ŠZ v platném znění. Pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2019 předškolní vzdělávání povinné.


Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na:
 
 čtvrtek 9.května 2019 od 10,00 – 11,00
 – ředitelna mateřské školy.

Od 14. května 2019 budete postupně vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k převzetí  ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO NAŠÍ MŠ. 

 

Seznam přijatých dětí  k předškolnímu vzdělávání  do naší MŠ bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a na úřední desce nejpozději do 3.června 2019. Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani-rodice-1souhrnne-informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani-1
 

Konkurzní řízení

Konkurzní řízení

Rada MČ Praha 5 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů,

 

vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky)

příspěvkové organizace

 

Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 se sídlem na adrese Chaplinovo nám. 1/615, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy, IČ: 65993527

 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

 

- odborná kvalifikace odpovídající pro výkon činností ředitele školy dle zákona o pedagogických pracovnících,

- délka praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,

- plná způsobilost k právním úkonům,

- občanská a morální bezúhonnost (zákon č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších změn),

- zdravotní způsobilost,

- znalost českého jazyka.

 

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

- znalost školských právních předpisů a školské problematiky,

- znalost zákoníku práce a souvisejících pracovněprávních předpisů,

- základní ekonomické znalosti (znalosti ve financování příspěvkové organizace), znalosti práce na PC,

- řídící a organizační schopnosti.

 

Obsahové náležitosti přihlášky:

- Přihláška (jméno, příjmení a titul uchazeče, pozice, na kterou se uchazeč hlásí, datum a podpis uchazeče; dále uveďte, kam má být doručováno - adresa, datová schránka nebo adresa elektronické pošty).

 

Přílohy, které jsou nedílnou součástí přihlášky:

 

- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce) včetně dokladů o dalším vzdělávání,

- doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem, včetně pracovního zařazení, (může být nahrazeno úředně ověřenými kopiemi o průběhu zaměstnání - pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů, apod.),

- strukturovaný profesní životopis,

- koncepci rozvoje školy na období 6 let (max. 5 normostran) včetně souhlasu se zveřejněním předložené koncepce,

- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,

- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971),

- originál, popř. ověřená kopie dokladu o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele(ky) ne starší 2 měsíců,

 

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019

 

 

Předpokládaný termín konání konkurzního řízení je srpen 2019, přesný termín bude uchazečům sdělen písemně.

V rámci konkurzu nebude využito doplňkové hodnocení.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto konkurzní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu zrušit.

 

Přihlášku s požadovanými doklady včetně příloh je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 22. července 2019 (včetně) v podatelně Úřadu městské části Praha 5, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5, o datu podání rozhoduje podací razítko.

 

Na obálku uveďte: „Konkurz ZŠ MŠ Barrandov - NEOTVÍRAT“.

 

Kontakt: tel.: 257000459 – Mgr. Jana Zacharová, vedoucí Odboru školství, e-mail: jana.zacharova@praha5.cz

 

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze přihlášky s kompletními doklady včetně ověřených kopií dokumentů a vlastnoručním podpisem, podané v termínu.

 

Výklad k obsahu textu Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky) příspěvkové organizace:

 

Přihláškou se, pro účely konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky) příspěvkové organizace, rozumí samostatný doklad. Kompletnost přihlášky a požadovaných příloh do konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky) příspěvkové organizace je podmínkou pro uzavření pracovního poměru a jmenování do funkce vedoucího pedagogického pracovníka. Uchazečem poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto konkurzního řízení a v souladu s platnými právními předpisy.

 

Správcem osobních údajů je městská část Praha 5 – Úřad městské části Praha 5 se sídlem nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze tajemníkovi Úřadu, zaměstnancům personálního oddělení Úřadu a členům konkurzní komise. Po skončení konkurzního řízení bude neúspěšnému uchazeči/uchazečce přihláška a přílohy zaslané do konkurzního řízení vrácena.

 

Sdělení o výsledku konkurzního řízení spolu se závěrečnou zprávou konkurzní komise budou v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů uchovávány u správce osobních údajů po dobu 5 let a po uplynutí této lhůty dojde ke skartaci dokumentů, nevznikne-li v mezidobí jiný právní důvod ke zpracování daných osobních údajů. V souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) máte práva, kterými jsou:

 

- právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem;

- právo k informacím o zpracovávání osobních údajů;

- právo požadovat kopie zpracovávaných osobních údajů;

- právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů;

- právo na výmaz osobních údajů, pokud již pominul účel pro jejich zpracování, pokud vznesete námitky proti zpracování, nebo pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně;

- právo na omezení zpracování těchto údajů;

- právo vznést námitku u správce osobních údajů ohledně zpracovávání svých osobních údajů.

Správce osobních údajů má v souladu s Nařízením pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: poverenec@praha5.cz . Nezávislým dozorovým orgánem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, na který máte právo se obrátit se svým podnětem či stížností.

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 90,


Praha 5, Hlubočepy, Hlubočepská 90/40

www.mshlubocepy.cz

www.facebook.com/mshlubocepy

email: skolka.hlubocepy@seznam.cz

TELEFON

MŠ 251 815 315, 731 863 163

ŠJ 251 815 31


NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nové fotografie

Aktuální jídelníček

Co máme tento týden dobrého najdete zde

Created by © 2016 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign