Jméno:
Heslo:

Vyhlášení konkurzního řízení MŠ Tréglova

19.01. 2020

 

 

Rada MČ Praha 5 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění, 

 

vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky) 

příspěvkové organizace 

 

Mateřská školaPraha 5  Barrandov, Tréglova 780 

 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ped. pracovnících“): 

 

- odborná kvalifikace a příslušná praxe dle zákona o ped. pracovnících,  

plná způsobilost k právním úkonům, 

- bezúhonnost, 

- zdravotní způsobilost, 

znalost českého jazyka. 

 

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky: 

- znalost školských právních předpisů a školské problematiky, 

- znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a dalších pracovně právních předpisů, 

- řídící a organizační schopnosti,  

- základní ekonomické znalosti. 

 

Obsahové náležitosti přihlášky: 

  • jméno, příjmení a titul uchazeče, 

  • pozice, na kterou se uchazeč hlásí, 

  • datum a podpis uchazeče. 

 

K přihlášce uchazeč doloží: 

- ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně dokladů o dalším vzdělávání 

- doklady o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o ped. pracovnících, potvrzené posledním zaměstnavatelem,  

- strukturovaný profesní životopis, 

- koncepci rozvoje školy na období 6 let (max. rozsah 5 normostran) včetně souhlasu sezveřejněním předložené koncepce,  

- výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání, 

- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění, 

- originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele(ky 

(ne starší 2 měsíců), 

 

Předpokládaný nástup:  1. 4. 2020  

Předpokládaný termín konání konkurzního řízení je březen 2020, přesný termín bude uchazečům sdělen písemně. 

V rámci konkurzu nebude využito doplňkové hodnocení. 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkurzní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu. 

 

Přihlášku s požadovanými doklady včetně příloh je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 14. února 2020 (včetně) v podatelně Úřadu městské části Praha 5, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5.  

 

Na obálku uveďte:  „Konkurz MŠ Tréglova - NEOTVÍRAT. 

 

Kontakt: tel.: 257000459 – Mgr. Jana Zacharová, vedoucí Odboru školství, e-mail: jana.zacharova@praha5.cz  

 

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze přihlášky s kompletními doklady včetně ověřených kopií dokumentů a vlastnoručním podpisem. 

 

Výklad k obsahu textu Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky) příspěvkové organizace: 

 

Přihláškou se, pro účely konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky) příspěvkové organizace, rozumí samostatný doklad. Kompletnost přihlášky a požadovaných příloh dokonkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky) příspěvkové organizace je podmínkou pro uzavření pracovního poměru a jmenování do funkce vedoucího pedagogického pracovníka. Uchazečem poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto konkurzního řízení a v souladu s platnými právními předpisy.  

 

Správcem osobních údajů je městská část Praha 5 – Úřad městské části Praha 5 se sídlem nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu sezákonem č. 379/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a ozměně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze tajemníkovi Úřadu, zaměstnancům personálního oddělení Úřadu a členům konkurzní komise. Po skončení konkurzního řízení bude neúspěšnému uchazeči/uchazečce přihláška a přílohy zaslané do konkurzního řízení vrácena.  

 

Sdělení o výsledku konkurzního řízení spolu se závěrečnou zprávou konkurzní komise budou vsouladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů uchovávány u správce osobních údajů po dobu 5 let a po uplynutí této lhůty dojde ke skartaci dokumentů, nevznikne-li v mezidobí jiný právní důvod ke zpracování daných osobních údajů. V souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) máte práva, kterými jsou: 

 

  • právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem;  

  • právo k informacím o zpracovávání osobních údajů;  

  • právo požadovat kopie zpracovávaných osobních údajů; 

<ul cla

Zpět na hlavní výpis

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 90,


Praha 5, Hlubočepy, Hlubočepská 90/40

www.mshlubocepy.cz

www.facebook.com/mshlubocepy

email: skolka.hlubocepy@seznam.cz

TELEFON

MŠ 251 815 315, 731 863 163

ŠJ 251 815 31


NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nové fotografie

Aktuální jídelníček

Co máme tento týden dobrého najdete zde https://www.jidelna.cz/jidelni-listek/?jidelna=732

Created by © 2016 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign